PEMFAILAN KES TRIBUNAL PENGURUSAN STRATA KINI DALAM TALIAN

Failkan serta semak kes anda secara dalam talian tanpa perlu hadir ke kaunter Tribunal.

Mengenai Kami

Tribunal Pengurusan Strata

TPS ditubuhkan di bawah Akta Pengurusan Strata 2013 [Akta 757] yang telah diluluskan dan diwartakan pada 8 Februari 2013. Akta 757 mula berkuatkuasa pada 1 Jun 2015. TPS telah mula beroperasi pada 1 Julai 2015 dan dikawalselia oleh Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Tribunal Pengurusan Strata) 2015.

Objektif

Tribunal yang mendengar dan mengendali tuntutan pengurusan strata secara mudah, murah dan cepat.

Soalan Lazim

 • TPS mempunyai bidang kuasa untuk mendengar dan menentukan tuntutan yang dinyatakan dalam Bahagian I Jadual Keempat dalam Akta Pengurusan Strata 2013 [Akta 757]. Bahagian 1 Jadual Keempat adalah seperti berikut:

  • Suatu pertikaian atau aduan berkenaan dengan suatu penjalanan atau pelaksanaan, atau kegagalan untuk menjalankan atau melaksanakan, suatu fungsi, kewajipan atau kuasa yang diberikan atau dikenakan oleh Akta ini atau perundangan subsidiari yang dibuat di bawah Akta ini, kecuali bagi yang diperuntukkan secara khusus dalam Bahagian ini.
  • Tertakluk kepada subseksyen 16N(2) Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 [Akta 118], suatu pertikaian mengenai kos atau pembaikan berkenaan dengan suatu kecacatan dalam suatu petak, bangunan atau tanah yang dicadangkan untuk dipecah bahagi kepada petak-petak, atau bangunan atau tanah yang dipecah bahagi, dan harta bersama atau harta bersama terhadnya.
  • Suatu tuntutan bagi mendapatkan Caj, atau caruman kepada kumpulan wang penjelas, atau apa-apa jumlah yang diisytiharkan oleh peruntukan Akta ini sebagai suatu hutang.
  • Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk mengadakan suatu mesyuarat agung.
  • Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk membatalkan prosiding mesyuarat jika mana-mana peruntukan Akta telah dilanggari.
  • Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk menidaksahkan suatu ketetapan jika hak mengundi telah dinafikan atau jika notis yang sewajarnya telah tidak diberi.
  • Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk menidaksahkan suatu ketetapan yang diluluskan dalam suatu mesyuarat agung
  • Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk membatalkan pindaan undang-undang kecil dengan mengambil kira kepentingan semua pemunya petak atau pemilik.
  • Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk mengubah kadar bunga yang ditetapkan oleh badan pengurusan bersama, perbadanan pengurusan atau perbadanan pengurusan subsidiari bagi pembayaran lewat Caj atau caruman kepada kumpulan wang penjelas.
  • Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk mengubah jumlah insurans yang disediakan.
  • Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk meneruskan suatu tuntutan insurans.
  • Suatu tuntutan bagi memaksa pemaju, badan pengurusan bersama, perbadanan pengurusan atau perbadanan pengurusan subsidiari untuk memberikan maklumat atau dokumen.
  • Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk memberikan persetujuan bagi melakukan perubahan kepada mana-mana harta bersama atau harta bersama terhad.
  • Suatu tuntutan bagi suatu perintah untuk mengesahkan, mengubah atau membatalkan keputusan Pesuruhjaya.

  Selain daripada tuntutan yang dinyatakan dalam Jadual Keempat, TPS juga mempunyai bidangkuasa untuk mendengar tuntutan bagi mendapatkan:

  • Perintah untuk menguatkuasakan pelaksanaan mana-mana undang-undang kecil;
  • Perintah untuk mencegah pelanggaran mana-mana undang-undang kecil; dan
  • Gantirugi bagi apa-apa kerugian atau kecederaan kepada mana-mana orang atau harta yang timbul daripada pelanggaran mana-mana undang-undang kecil.

 • Tidak boleh kerana hanya satu forum yang boleh mendengar dan memutuskan kes pada satu-satu masa

 • Tidak boleh.

 • Tidak boleh.

 • Jumlah maksimum yang boleh dituntut ialah RM 250,000.00.

 • Tiada had masa untuk memfailkan tuntutan di TPS.

 • Tidak. Sebarang siasatan bagi kesalahan jenayah tidak mematuhi award adalah di bawah bidang kuasa Pesuruhjaya Bangunan (Commissioner of Building (COB)) dan jika terdapat sebarang pendakwaan berkenaan kesalahan jenayah, hanya Mahkamah Jenayah sahaja yang mempunyai bidang kuasa untuk membuat keputusan dan mengenakan hukuman.

  • Pemaju
  • Pembeli
  • Pemilik (termasuk pemilik asal)
  • Badan Pengurusan Bersama (Joint Management Body (JMB))
  • Perbadanan Pengurusan (Management Corporation (MC))
  • Perbadanan Pengurusan Subsidiari (Subsidiary Management Corporation (Sub-MC))
  • Ejen Pengurusan (yang dilantik oleh COB)
  • Mana-mana orang berkepentingan yang lain dengan kebenaran TPS

 • Mana-mana orang berkepentingan tersebut hendaklah mengisi Borang Permohonan Kebenaran Memfailkan Tuntutan di TPS dan mengemukakan borang yang telah dilengkapkan kepada TPS. Pihak TPS akan menentukan sama ada permohonan tersebut dibenarkan atau tidak. Orang berkepentingan tersebut hanya boleh memfailkan tuntutan di TPS selepas memperoleh kebenaran tersebut.

  Selepas itu , kebenaran tersebut hendaklah dikepilkan bersama Borang 1 semasa pemfailan tuntutan.

  • Borang Butiran TPS
  • Borang items Tuntutan Teknikal TPS
  • Borang 1 – Pernyataan Tuntutan
  • Borang 2 – Pernyataan Pembelaan dan Tuntutan Balas
  • Borang 3 – Pembelaan Kepada Tuntutan Balas
  • Borang 4 – Notis Pendengaran
  • Borang 5 – Notis Rundingan
  • Borang 6 – Award dengan Persetujuan
  • Borang 7 – Award Bagi Pihak Yang Menuntut jika Penentang Tidak Memfailkan Pernyataan Pembelaan
  • Borang 8 – Award Jika Penentang Mengakui Tuntutan
  • Borang 9 – Award Bagi Penentang Jika Pihak Yang Menuntut Tidak Hadir
  • Borang 10 – Award Bagi Pihak Yang Menuntut Jika Penentang Tidak Hadir
  • Borang 11 – Award Selepas Pendengaran
  • Borang 12 – Notis Permohonan Saman Untuk Hadir
  • Borang 13 – Saman Untuk Hadir
  • Borang 14 – Notis Permohonan
  • Borang 15 – Perintah Permohonan
  • Borang 16 – Permohonan Untuk Mengenepikan Award

  • Pihak Yang Menuntut boleh mendapatkan Pernyataan Tuntutan (Borang 1) dan Borang Butiran TPS di kaunter TPPS, KPKT atau memuat turun kedua-dua borang daripada laman sesawang KPKT.
  • Borang 1 hendaklah diisi dan dilengkapkan dalam 4 salinan (salinan tambahan diperlukan sekiranya terdapat lebih daripada seorang penentang)
   • Nama, nombor kad pengenalan / nombor syarikat / nombor pendaftaran, alamat surat menyurat, nombor telefon, nombor telefon bimbit dan nombor faks pihak yang menuntut dan pihak penentang hendaklah diisi dengan lengkap, jelas dan betul.
   • Tuntutan dan butir-butir tuntutan hendaklah dinyatakan dalam Borang 1.
   • Keempat-empat salinan Borang 1 hendaklah ditandatangani atau dicap ibu jari oleh Pihak Yang Menuntut.
  • Borang Butiran TPS hendaklah diisi dan dilengkapkan dalam 2 salinan.
   • Nama, alamat surat menyurat pihak yang menuntut dan pihak penentang serta alamat premis tuntutan, nombor telefon dan alamat emel pihak yang menuntut dan pihak penentang hendaklah diisi dengan lengkap, jelas dan betul.
  • Dokumen-dokumen berikut hendaklah disertakan dengan Borang 1 (jumlah salinan adalah sama dengan jumlah salinan Borang 1).
   • Bagi tuntutan berkenaan kebocoran antara tingkat (interfloor leakage)
    • Borang 28
    • Gambar kerosakan yang berwarna
    • Dokumen-dokumen lain yang berkaitan
   • Bagi tuntutan untuk mendapatkan caj penyenggaraan dan caruman kepada kumpulan wang penjelas
    • Penyata akaun
    • Borang 11 (Pemaju / JMB) / Borang 20 (MC)
    • Bukti serahan Borang 11 / Borang 20 kepada pembeli / pemunya petak / pemilik secara serahan tangan / pos berdaftar
    • Dokumen-dokumen lain yang berkaitan
   • Bagi tuntutan-tuntutan lain
    • Dokumen-dokumen berkaitan yang menyokong tuntutan
  • Pihak Yang Menuntut hendaklah memfailkan 4 salinan Borang 1 (salinan tambahan diperlukan sekiranya terdapat lebih daripada seorang penentang) berserta Borang Butiran TPS dan dokumen sokongan melalui 2 kaedah:
   • Pemfailan di Kaunter TPPS, KPKT bersama dengan fi pemfailan sebanyak RM100.00 (kediaman) atau RM 200.00 (komersial / industri) dalam bentuk wang tunai / wang pos / bank draf / kiriman wang atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. Bayaran melalui cek peribadi tidak akan diterima.
   • Pemfailan juga boleh dibuat dengan menghantar Borang 1 melalui Pos bersertakan dengan fi pemfailan RM100.00 (kediaman) atau RM 200.00 (komersial / industri) dalam bentuk wang pos / bank draf / kiriman wang atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. Bayaran melalui cek peribadi tidak akan diterima.
   • *Pihak Yang Menuntut hendaklah mengisikan nama Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan pada wang pos / bank draf / kiriman wang sebelum pengeposan.
   • *AMBIL PERHATIAN bahawa TPS tidak menerima wang tunai melalui pos.

  • TPS akan memeteraikan Borang 1 dengan dan akan meletakkan tarikh dan menandatangani Borang 1.
  • 2 salinan Borang 1 yang telah dimeterai akan dipulangkan kepada Pihak Yang Menuntut
   • Satu salinan Borang 1 adalah salinan Pihak Yang Menuntut
   • Satu salinan Borang 1 untuk Pihak Yang Menuntut serahkan kepada Penentang
  • Notis Pendengaran (Borang 4) akan dikeluarkan kepada Pihak Yang Menuntut. Borang 4 tersebut akan menyatakan tarikh, masa dan tempat pendengaran.

 • Pihak Yang Menuntut perlu menyerahkan Borang 1 kepada Penentang dalam tempoh 14 hari dari tarikh Borang 1 termeterai dikeluarkan oleh TPS. Pihak Yang Menuntut boleh menyerahkan Borang 1 kepada Penentang melalui kaedah-kaedah berikut:

  • Secara serahan tangan. Contoh bukti penyerahan bagi kaedah ini adalah salinan akuan penerimaan / tandatangan / cop penerimaan / gambar penyerahan dan tarikh penyerahan
  • Melalui pos berdaftar yang dialamatkan kepada alamat perniagaan, petak atau kediaman yang akhir diketahui bagi Penentang. Contoh bukti penyerahan bagi kaedah ini adalah bukti pengeposan
  • Melekatkan Borang 1 pada bahagian utama di alamat perniagaan, petak atau kediaman yang akhir diketahui bagi Penentang. Contoh bukti penyerahan bagi kaedah ini adalah gambar Borang 1 dilekatkan di premis tersebut dan tarikh penyerahan

 • Dalam tempoh 14 hari dari tarikh Penentang menerima Borang 1, Penentang hendaklah memfailkan Pernyataan Pembelaan dan Tuntutan Balas (Borang 2) dalam 4 salinan di TPS. Pemfailan Borang 2 boleh dilakukan melalui 2 kaedah iaitu:

  • Pemfailan di Kaunter TPPS, KPKT bersama dengan fi pemfailan sebanyak RM100.00 (kediaman) atau RM 200.00 (komersial / industri) dalam bentuk wang tunai / wang pos / bank draf / kiriman wang atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. Bayaran melalui cek peribadi tidak akan diterima
  • Pemfailan juga boleh dibuat dengan menghantar Borang 2 melalui Pos bersertakan dengan fi pemfailan RM100.00 (kediaman) atau RM 200.00 (komersial / industri) dalam bentuk wang pos / bank draf / kiriman wang atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. Bayaran melalui cek peribadi tidak akan diterima.

  *Penentang hendaklah mengisikan nama Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan pada wang pos / bank draf / kiriman wang sebelum pengeposan.

  *AMBIL PERHATIAN bahawa TPS tidak menerima wang tunai melalui pos.

  • TPS akan memeteraikan Borang 2 dengan meterai TPS dan akan meletakkan tarikh dan menandatangani Borang 2
  • 2 salinan Borang 2 yang telah dimeterai akan dipulangkan kepada Penentang.
   • Satu salinan Borang 2 adalah salinan Penentang
   • Satu salinan Borang 2 untuk Penentang serahkan kepada Pihak Yang Menuntut.

 • Penentang perlu menyerahkan Borang 2 kepada Pihak Yang Menuntut dalam tempoh 14 hari dari tarikh Borang 2 termeterai dikeluarkan oleh TPS. Penentang boleh menyerahkan Borang 2 kepada Pihak Yang Menuntut melalui kaedah-kaedah berikut:

  • Secara serahan tangan. Contoh bukti penyerahan bagi kaedah ini adalah salinan akuan penerimaan / tandatangan / cop penerimaan / gambar penyerahan dan tarikh penyerahan.
  • Melalui pos berdaftar yang dialamatkan kepada alamat perniagaan, petak atau kediaman yang akhir diketahui bagi Pihak Yang Menuntut. Contoh bukti penyerahan bagi kaedah ini adalah bukti pengeposan.
  • Melekatkan Borang 2 pada bahagian utama di alamat perniagaan, petak atau kediaman yang akhir diketahui bagi Pihak Yang Menuntut. Contoh bukti penyerahan bagi kaedah ini adalah gambar Borang 2 dilekatkan di premis tersebut dan tarikh penyerahan.

 • Sekiranya terdapat Tuntutan Balas dalam Borang 2, dalam tempoh 14 hari dari tarikh Pihak Yang Menuntut menerima Borang 2, Pihak Yang Menuntut hendaklah memfailkan Pembelaan Kepada Tuntutan Balas (Borang 3) dalam 4 salinan di TPS. Pemfailan Borang 3 boleh dilakukan melalui 2 kaedah iaitu:

  Pemfailan Borang 3

  • Pemfailan di Kaunter TPPS, KPKT bersama dengan fi pemfailan sebanyak RM100.00 (kediaman) atau RM 200.00 (komersial / industri) dalam bentuk wang tunai / wang pos / bank draf / kiriman wang atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. Bayaran melalui cek peribadi tidak akan diterima.
  • Pemfailan juga boleh dibuat dengan menghantar Borang 3 melalui Pos bersertakan dengan fi pemfailan RM100.00 (kediaman) atau RM 200.00 (komersial / industri) dalam bentuk wang pos / bank draf / kiriman wang atas nama Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. Bayaran melalui cek peribadi tidak akan diterima.

  *Pihak Yang Menuntut hendaklah mengisikan nama Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan pada wang pos / bank draf / kiriman wang sebelum pengeposan.

  *AMBIL PERHATIAN bahawa TPS tidak menerima wang tunai melalui pos.

  • TPS akan memeteraikan Borang 3 dan akan meletakkan tarikh dan menandatangani Borang 3.
  • 2 salinan Borang 3 yang telah dimeterai akan dipulangkan kepada Pihak Yang Menuntut.
   • Satu salinan Borang 3 adalah salinan PIhak Yang Menuntut.
   • Satu salinan Borang 3 untuk Pihak Yang Menuntut serahkan kepada Penentang.

 • Pihak Yang Menuntut perlu menyerahkan Borang 3 kepada Penentang dalam tempoh 14 hari dari tarikh Borang 3 termeterai dikeluarkan oleh TPS. Pihak Yang Menuntut boleh menyerahkan Borang 3 kepada Penentang melalui kaedah-kaedah berikut:

  • Secara serahan tangan. Contoh bukti penyerahan bagi kaedah ini adalah salinan akuan penerimaan / tandatangan / cop penerimaan / gambar penyerahan dan tarikh penyerahan.
  • Melalui pos berdaftar yang dialamatkan kepada alamat perniagaan, petak atau kediaman yang akhir diketahui bagi Penentang. Contoh bukti penyerahan bagi kaedah ini adalah bukti pengeposan.
  • Melekatkan Borang 3 pada bahagian utama di alamat perniagaan, petak atau kediaman yang akhir diketahui bagi Penentang. Contoh bukti penyerahan bagi kaedah ini adalah gambar Borang 3 dilekatkan di premis tersebut dan tarikh penyerahan.

 • Tidak Boleh.

  Contoh: Sekiranya Borang 1 difailkan di Putrajaya, Borang 2 perlu difailkan di Putrajaya juga dan Borang 2 tersebut tidak boleh difailkan di TPS di Zon Utara (Kepala Batas, Pulau Pinang) / Zon Timur (Kuala Terengganu, Terengganu) / Zon Selatan (Johor Bahru, Johor).

 • Berikut adalah tatacara yang perlu diikuti oleh pihak-pihak sebelum, semasa dan selepas pendengaran:

  • Sebelum Pendengaran
   • Pihak-pihak hendaklah berada di Bilik Pendengaran pada hari yang ditetapkan sebelum atau pada pukul 9.00 pagi atau pada masa yang telah ditetapkan.
   • Pihak-pihak dinasihati menyemak items Pendengaran Kes yang ditampalkan di luar Bilik Pendengaran TPS untuk memastikan nombor tuntutan dan pihak-pihak adalah tepat serta menyemak Bilik Pendengaran bagi kes tersebut.
   • Pihak-pihak yang menghadiri pendengaran di TPS hendaklah menyediakan dokumen-dokumen seperti berikut untuk disemak oleh Presiden:
    • kad pengenalan asal bagi warganegara Malaysia atau passport antarabangsa / dokumen yang berkaitan bagi warganegara asing;
    • surat wakil kuasa jika mewakili suatu perbadanan, kumpulan orang yang tidak diperbadankan, orang belum dewasa atau mana-mana orang lain yang tidak berupaya;
    • bagi pengarah atau pengerusi suatu perbadanan atau kumpulan orang yang tidak diperbadankan, apa-apa dokumen yang dapat membuktikan jawatan yang dipegangnya;
    • semasa pendengaran pertama, bukti serahan tangan atau resit pengeposan pos berdaftar bagi penyerahan Borang 1 kepada Pihak Penentang;
    • mana-mana dokumen, rekod atau benda yang berkaitan.
   • Dokumen seperti kad pengenalan asal / passport antarabangsa dan surat wakil kuasa hendaklah dibawa untuk setiap pendengaran dan setiap kes dan bukan sahaja untuk pendengaran pertama di TPS.
  • Semasa pendengaran
   • Pendengaran tuntutan dalam TPS akan dijalankan di hadapan seorang Presiden
   • Semua orang yang berada dalam mahkamah TPS hendaklah berdiri dan menunduk hormat apabila Presiden masuk atau keluar daripada mahkamah TPS.
   • Semua orang perlu menunduk hormat kepada Presiden semasa masuk atau keluar daripada mahkamah TPS.
   • Kedua-dua pihak hendaklah tampil ke hadapan apabila nama dan nombor tuntutan kes dipanggil oleh Jurubahasa.
   • Kedua-dua pihak hendaklah berdiri apabila dipanggil oleh Presiden untuk menjelaskan tuntutan atau pembelaan masing-masing serta menjawab soalan-soalan daripada Presiden.
   • Kedua-dua pihak berhak untuk mengemukakan keterangan, memanggil mana-mana saksi atau mengemukakan apa-apa dokumen, rekod atau benda bagi menyokong kes masing-masing.
   • Mana-mana pihak yang ingin menunjukkan apa-apa dokumen, rekod atau benda kepada Presiden semasa pendengaran hendaklah memberikan sesalinan dokumen, rekod atau benda yang sama kepada pihak yang satu lagi.
   • Kedua-dua pihak hendaklah berdiri apabila Presiden membacakan keputusan bagi kes tersebut.
  • Selepas pendengaran
   • Sekiranya Presiden membuat keputusan bagi kes tersebut pada hari berkenaan, pihak-pihak hendaklah menunggu untuk mendapatkan salinan award bagi kes tersebut daripada Jurubahasa serta menyemak sama ada butiran seperti nama pihak-pihak, nombor tuntutan, tarikh pendengaran dan keputusan TPS yang dinyatakan dalam award adalah tepat.
   • Sekiranya pendengaran ditangguh atau disambung kepada suatu tarikh tertentu yang ditetapkan, pihak-pihak hendaklah menunggu untuk mendapatkan slip makluman pendengaran bagi pendengaran yang seterusnya daripada Jurubahasa.

 • Tidak boleh.

 • Tidak kecuali dalam situasi seperti berikut:

  • Bagi perbadanan / kumpulan orang yang tidak diperbadankan
   Mereka boleh diwakili oleh pekerja yang bergaji sepenuh masa.
  • Bagi orang belum dewasa / orang kurang upaya
   Orang belum dewasa atau mana-mana orang lain yang tidak berupaya boleh diwakili oleh sahabat wakilnya atau penjaga ad litemnya
  • Bagi JMB / MC / Sub-MC
   Mana-mana orang yang diberi kuasa oleh JMB / MC / Sub-MC.

  Dalam situasi di atas, wakil tersebut hendaklah membawa surat wakil kuasa yang ditandatangani oleh Pihak Yang Menuntut / Penentang (yang mana berkenaan).

 • Pihak Yang Menuntut / Penentang (individu) boleh memohon kebenaran Presiden TPS untuk mendapatkan bantuan seorang wakil bagi menjelaskan tuntutan / pembelaannya, tertakluk kepada budi bicara Presiden TPS.

  Walau bagaimanapun, Pihak Yang Menuntut / Penentang masih perlu hadir sendiri bersama wakil tersebut walaupun Presiden memberikan kebenaran. Hanya wakil yang layak seperti ahli keluarga terdekat sahaja iaitu anak, ibu, bapa, suami, isteri, adik beradik atau cucu yang boleh hadir semasa sesi perbicaraan untuk membantu Pihak Yang Menuntut / Penentang.

 • Tidak dan mereka perlu mengendalikan kes tanpa peguam.

  Walau bagaimanapun, sekiranya mereka ingin melantik peguam, pihak-pihak perlu hadir sendiri pada tarikh pendengaran / memfailkan Borang 14 untuk memohon kepada Presiden TPS kebenaran untuk diwakili oleh peguam bela dan peguam cara. Kebenaran untuk diwakili oleh peguam bela dan peguam cara tersebut adalah budi bicara Presiden TPS tertakluk kepada pematuhan 2 syarat berikut:

  • perkara yang dipersoalkan melibatkan isu undang-undang yang kompleks; dan
  • satu pihak akan menghadapi kesusahan kewangan yang teruk jika dia tidak diwakili oleh seorang peguam bela dan peguam cara.

 • Pihak Yang Menuntut / Penentang perlu hadir pada tarikh pendengaran yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, sekiranya Pihak Yang Menuntut / Penentang tidak dapat hadir, Pihak Yang Menuntut / Penentang boleh memohon penangguhan tarikh pendengaran dengan mengemukakan alasan yang kukuh berserta dengan dokumen sokongan, sebagai contoh sijil cuti sakit atau tiket penerbangan.

  Bagi tujuan permohonan penangguhan di hadapan Presiden TPS, Pihak Yang Menuntut / Penentang boleh menghantar wakil untuk berbuat demikian semasa pendengaran.

 • Sekiranya Pihak Yang Menuntut tidak hadir dan Penentang hadir, tuntutan boleh dibatalkan atau award dikeluarkan kepada Penentang sekiranya ada tuntutan balas oleh Penentang.

  Sekiranya Penentang tidak hadir, award boleh dikeluarkan terhadap Penentang dan tuntutan balas akan dibatalkan (sekiranya ada).

 • Pihak Yang Menuntut / Penentang tersebut boleh memohon untuk mengetepikan award tersebut. Permohonan untuk mengetepikan award tersebut boleh dibuat dengan memfailkan Permohonan Untuk Mengenepikan Award (Borang 16) dalam tempoh 30 hari dari tarikh award tersebut diserahkan kepada Pihak Yang Menuntut / Penentang tersebut.

  • TPS akan membuat mengeluarkan Award Selepas Pendengaran (Borang 11) berdasarkan penilaian fakta dan undang-undang yang terlibat
  • Sekiranya terdapat persetujuan antara kedua-dua pihak, TPS akan mengeluarkan Award Dengan Persetujuan (Borang 6).

 • Pengerusi dan Timbalan Pengerusi TPS tidak terlibat sama sekali dengan penentuan keputusan oleh Presiden TPS yang mendengar tuntutan tersebut. Keputusan Presiden TPS dibuat secara bebas berdasarkan penilaian fakta dan undang-undang yang terlibat, tanpa sebarang campur tangan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi TPS.

 • Award (Keputusan) yang dikeluarkan oleh TPS adalah muktamad dan mengikat semua pihak kepada prosiding kes tersebut. Sekiranya terdapat keingkaran award, pihak yang terkilan perlu memberi 3 salinan notis ingkar award dan 5 salinan award kepada TPS.

  Setiausaha TPS kemudian akan menghantar suatu salinan award yang dibuat oleh itu kepada Mahkamah Majistret atau Mahkamah Sesyen yang mempunyai bidang kuasa di tempat yang baginya award itu adalah berkaitan atau di tempat award itu dibuat.

  Award tersebut akan direkodkan di Mahkamah Sivil berkenaan dan TPS akan menyerahkan award tersebut kepada pihak yang terkilan setelah menerima kembali award berkenaan.

  Tempoh award direkodkan oleh Mahkamah Sivil berkenaan adalah bergantung kepada masa yang diambil oleh Mahkamah tersebut.

 • Dua (2) tindakan boleh diambil oleh pihak yang terkilan:

  • Tindakan sivil
   Award yang telah didaftarkan itu boleh dikuatkuasakan oleh pihak yang terkilan melalui tindakan sivil dengan memfailkan apa-apa prosiding pelaksanaan di Mahkamah Sivil. Pihak yang terkilan boleh melantik peguam sendiri untuk tujuan tersebut.
  • Tindakan jenayah
   Keingkaran untuk mematuhi award merupakan suatu kesalahan jenayah yang jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM 250,000.00 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan penguatkuasaan jenayah, siasatan akan dijalankan oleh pihak COB.

 • Pihak tersebut boleh memfailkan permohonan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Sivil untuk mencabar award TPS tersebut.

 • Salinan nota keterangan dan alasan penghakiman penuh bertulis akan dibekalkan kepada pihak-pihak setelah permohonan kebenaran semakan kehakiman di bawah Aturan 53 Kaedah 3(1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 dibenarkan oleh Mahkamah Tinggi. Pihak-pihak hendaklah mengemukakan sesalinan kertas kausa permohonan semakan kehakiman tersebut (Permohonan Semakan Kehakiman, Pernyataan, Afidavit Sokongan, Perintah Kebenaran Semakan Kehakiman) kepada TPS.

 • Award TPS adalah muktamad dan tidak boleh dipinda kecuali untuk membaiki atau membetulkan kesilapan sunting atau kesilapan / peninggalan yang tidak disengajakan.

 • TPS tidak mempunyai bidang kuasa untuk menangguhkan atau menggantungkan pelaksanaan awardnya. Sebarang penangguhan atau penggantungan pelaksanaan award TPS hanya boleh diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Sivil dalam permohonan semakan kehakiman.

 • Untuk urusan pertanyaan setelah tuntutan difailkan, Pihak Yang Menuntut dan / atau Penentang boleh menghantar surat / emel / membuat panggilan telefon ke TPS, dan sila nyatakan nombor kes TPS yang telah diberikan bagi tuntutan tersebut.

  Surat boleh dihantar ke Setiausaha Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata alamat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Aras 3-4, No 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 62100 Putrajaya.

  Emel boleh dihantar ke tribunal@kpkt.gov.my

  Panggilan telefon boleh dibuat ke 03-88913284

Hubungi Kami

Ibu Pejabat (Putrajaya)
Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata (TPPS)
Aras 3, No. 51, Presint 4, Persiaran Perdana,
62100 Putrajaya
+(6)03-8891 3284 (Hotline)
+(6)03-8891 4755
Mahkamah Tambahan
Mahkamah TPPS Kuala Lumpur
Bangunan Suruhanjaya Koperasi Malaysia
Tingkat 10, Jalan Changkat Semantan
off Jalan Semantan, Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
Zon Utara
Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata
Aras 7, Zon B Wisma Persekutuan, Seberang Perai Utara,
13200 Jalan Bertam, Kepala Batas, Pulau Pinang
+(6)04-575 9022 / 7899 / 7866
+(6)04-575 7869
Mahkamah Tambahan
Mahkamah TPPS Pulau Pinang
Bangunan MARA
No.33, Jalan Pengkalan Weld
10300 Georgetown, Pulau Pinang.
Zon Timur
Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata
Tingkat 5-6, Bangunan Darul Takaful (Maidam),
Jalan Sultan Ismail,
20200 Kuala Terengganu, Terengganu
+(6)09-6228023 / 9046
+(6)09-622 9361
Zon Selatan
Tribunal Perumahan dan Pengurusan Strata
Tingkat 20, Menara Ansar, No.65
Jalan Trus,
80000 Johor Bahru, Johor
+(6)07-222 8069 / 8096
+(6)07-222 8079
Mahkamah Tambahan
Mahkamah TPPS Muar, Johor
No.2 & 3, Tingkat 2
Pusat Dagangan Bakri,
Jalan Bakri
84000 Muar, Johor Darul Takzim